การนำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
หัวข้อ การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม (Economics and Social survival in New Normal Era)
ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online)

01.

จัดเตรียมบทความ และจัดทำบทความ

การจัดเตรียมบทความ และจัดทำบทความให้อยู่ในรูปแบบของที่ประชุมกำหนด

02.

ลงทะเบียน และอัพโหลดบทความ พร้อมแนบฟอร์ม

งานประชุมจะพิจารณาส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเฉพาะผลงานที่ได้ชำระเงินแล้วเท่านั้น

03.

ลงทะเบียนชำระเงิน หลังจากลงทะเบียนส่งบทความ

เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

กลุ่มสาขาวิชาที่รับพิจารณา

 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. การนำเสนอผลงาน (แบบรรยาย)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ผลงานของผู้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม โดยได้รับไฟล์วารสารสืบเนื่องจากการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

 1.  จัดส่งบทความตามรูปแบบที่กำหนด มายังคณะกรรมการดำเนินงาน
 2. คณะกรรมการจัดส่งผลงานให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน พิจารณา
 3. ผู้นำเสนอปรับปรุงผลงานแล้วเสร็จ จัดส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อตีพิมพ์ในรูปเล่ม
 4. คณะกรรมการ ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการนำเสนอ
 5. ผู้นำเสนอจัดส่งไฟล์นำเสนอผลงาน โปรแกรม Microsoft Powerpoint หรือโปรแกรมการนำเสนออื่นๆ
 6. ผู้นำเสนอ ลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในวันที่อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 07.00 – 08.30 น. (พร้อมเตรียมการนำเสนอผลงาน โดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที และผู้นำเสนอเตรียมข้อมูลผลงานเพื่อแจกผู้รับฟังการบรรยาย)
 7.  ผู้นำเสนอรับเกียรติบัตร หลังจากผู้นำเสนอท่านสุดท้ายในแต่ละกลุ่มสาขานำเสนอผลงานแล้วเสร็จ

2. การนำเสนอผลงาน (แบบโปสเตอร์)

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ผลงานของผู้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม โดยได้รับไฟล์วารสารสืบเนื่องจากการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

 1. จัดส่งบทความตามรูปแบบที่กำหนด มายังคณะกรรมการดำเนินงาน
 2. คณะกรรมการจัดส่งผลงานให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน พิจารณา
 3. ผู้นำเสนอปรับปรุงผลงานแล้วเสร็จ จัดส่งไฟล์ผลงานฉบับสมบูรณ์ และผลงานฉบับย่อเพื่อจัดทำโปสเตอร์ (ข้อมูลไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ  A4 ขนาดอักษร 16) พร้อมภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อย่างน้อย 2 ภาพ (ภาพถ่ายบันทึกไฟล์สกุล .jpg)
 4. คณะกรรมการ ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการนำเสนอ และดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ และจัดแสดงไว้ที่บอร์ดประกาศ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 5. ผู้นำเสนอ ลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี     ในวันที่อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 07.00 – 08.30 น. โดยผู้นำเสนอต้องเข้าร่วมประชุมวิชาการในช่วงเช้า และประจำที่บูธผลงานของตนเอง ตั้งแต่เวลา 11.30 น.  
 6. คณะกรรมการ นำเกียรติบัตรมอบให้ผู้นำเสนอที่บูธ โดยผู้นำเสนอสามารถขอรับโปสเตอร์ผลงานของตนเองได้